Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - Programy Strategiczne

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. Wśród programów strategicznych możemy wyróżni następujące inicjatywy:

 

Nazwa Programu Cel Zakres Tematyczny Ramy czasowe Konkursy
Gospostrateg
 •   Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych
 •   wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
 •   wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

  

 1. Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu
 2. Pułapka braku równowagi
 3. Pułapka demograficzną
 4. Pułapka słabości instytucji

 

2017-2020 I Konkurs
Techmatstrateg
 • Opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu
 •  rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań
 •  wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie
 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

 

2016-2021 I Konkurs
Biostrateg
 •  Rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu
 • stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

 

2014-2019

I Konkurs

II Konkurs

III Konkurs

Strategmed
 • Uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej
 • stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna
 • opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

 

 1. Kardiologia i kardiochirurgia
 2. Onkologia
 3. Neurologia i zmysły
 4. Medycyna regeneracyjna

 

2012‐2017

I Konkurs

II Konkurs

III Konkurs

Infostrateg
 • Wspieranie wysokobudżetowych projektów B+R w ramach następujących 5-ciu strategicznych obszarów (kierunków) badań wskazanych przez Komisję ds. programów strategicznych Rady Centrum NCBR
 1. Przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć satelitarnych.
 2. Metody informatyczne w medycynie spersonalizowanej, diagnostyce, terapii i chemoinformatyce.
 3. Uczenie maszynowe w robotyce ze szczególnym uwzględnieniem sterowania autonomicznymi urządzeniami.
 4. Cyberbezpieczeństwo dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji.: Inteligentne systemy sterowania, zarządzania i łączności.