Premia na Horyzoncie

W ramach przedsięwzięcia można uzyskać środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu z programu ramowego Horyzont 2020 lub programu Euratom, niezależnie od formy ich zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu. Program nie obejmuje projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming.

O przyznanie środków finansowych z „Premii na Horyzoncie” można ubiegać się po podpisaniu z Komisją Europejską umowy na realizację projektu (grant agreement).

Wysokość „Premii na Horyzoncie” zależy od:

    1. wysokości finansowania ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w ramach projektu:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, dla których w budżecie przewidziano do 1 000 000 euro finansowania ze środków UE,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, dla których w budżecie przewidziano powyżej 1 000 000 euro finansowania ze środków UE;

    2. roli wnioskodawcy w projekcie:

  • dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE otrzymują wnioskodawcy, którzy pełnią funkcję koordynatora projektu lub są jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Nabór wniosków jest ciągły. Minister może go jednak zakończyć w dowolnym momencie. Wnioski będą finansowane w kolejności złożenia i rozpatrzenia. Jeśli w danym roku budżet konkursu zostanie wykorzystany, zakwalifikowane wnioski będą dofinansowane w kolejnym roku.

Zasady przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” określa komunikat MNiSW.