Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Interpretacja art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Instytucja Zarządzająca przygotowała interpretację zapisu art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zamówieniach udzielanych w częściach, w związku z zapisami w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.