Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Główne oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Do zadań Koordynatora Dyscyplin należeć będzie:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs” należy przesłać do 28 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN) na adres Narodowego Centrum Nauki (ul. Królewska 57, 30-081 Kraków) lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN