Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM)

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego pojawił się komunikat dotyczący załączania od 5 grudnia 2018 r.  wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki realizowane w ramach zasady konkurencyjności załącznika pod nazwą: „OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.”

Zasada konkurencyjności została opisana w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie RPO WM.