Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Szymańska

 22 234 + wew. 64 50
 malgorzata.szymanska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG - 2.27 Laboratorium Innowatora - oferta dla operatorów - 1/2023 (PARP)

Instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wybór operatorów realizujących programy wsparcia indywidualnych innowatorów

Zakres tematyczny:

celem działania jest realizowanie przez Operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup

Adresat:

podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności

Wnioskodawca:

podmioty, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, w szczególności:

  • centra transferu technologii
  • centra innowacji
  • inkubatory technologiczne
  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości
  • parki technologiczne
Dofinansowanie:
  • min. kwota wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 4 mln zł
  • maks. kwota wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 7 mln zł
  • maks. poziom dofinansowania projektu wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych
Okres trwania projektu: nie wykracza poza 31 grudnia 2026 r., przy czym projekt rozpoczyna się nie później niż 31 maja 2024 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 05.12.2023
  • do PARP: 24.10.2023 - 19.12.2023, 16:00