Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FEPW - 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - 1/2023 (PARP)

Uwaga:

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rodzaj przedmiotowy projektu:

opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Zakres tematyczny:

zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Adresat:

MŚP

Wnioskodawca:

MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej

Dofinansowanie:
  • maks. kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82 781 zł
  • maks. intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych
  • dofinansowanie stanowi pomoc de minims
Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2027 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 08.12.2023
  • do PARP: 10.10.2023 - 19.12.2023, 16:00