Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Lipka-Chudzik

 22 234 + wew. 61 31
 magdalena.chudzik@pw.edu.pl

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FEM - Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego (UMWM)

Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Rodzaj przedmiotowy projektu:

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego z 14 września 2022 roku, aby przedsięwzięcia mogły uzyskać dofinansowanie z FEM 2021-2027, muszą być wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Opiniowaniu podlegają jedynie przedsięwzięcia, które zostały zidentyfikowane na poziomie regionalnym jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza.

Zakres tematyczny:

Za przedsięwzięcia stanowiące strategiczną infrastrukturę badawczą będą uznane przedsięwzięcia spełniające kryteria zawarte w Karcie identyfikacji strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego, m.in.:

  • wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego (RIS);
  • służące w przyszłości realizacji badań ukierunkowanych na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców i specyficznym, zdiagnozowanym potrzebom gospodarki Mazowsza
Adresat:

jednostki naukowe

Wnioskodawca:

jednostki naukowe zlokalizowane w województwie mazowieckim, których podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie wyników poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy, np. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN

Sposób złożenia wniosku:

przez ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: /umwm/SkrytkaESP

W temacie pisma należy wpisać: Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego 

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 20.09.2023
  • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 30.09.2023