Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG 1.1 - Ścieżka SMART - 2/2023 (PARP)

Uwaga:

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

kompleksowe wsparcie działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Projekt obowiązkowo musi obejmować min. 1 z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Fakultatywnie możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Projekt może składać się z maks. 7 modułów. 

Zakres tematyczny:

rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w min. 1 Krajową Inteligentną Specjalizację.

Adresat:

MŚP.

Wnioskodawca:

mikro-,mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie:

łącznie w naborze na dofinansowanie przeznaczono 890 mln zł.

Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 06.11.2023, 16:00
  • do PARP: 10.05.2023 - 15.11.2023, 16:00