Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG 1.1 - Ścieżka SMART na rzecz dostępności - 3/20023 (PARP)

Uwaga:

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

kompleksowe projekty obejmujące obowiązkowy moduł B+R lub wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.
Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Zakres tematyczny:

rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności.

Adresat:

przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca:

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie:

środki przeznaczone na dofinansowanie projektów MŚP w naborze to 222 mln zł.

Okres trwania projektu: okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 06.11.2023
  • do PARP: 06.07.2023 - 15.11.2023