Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

FENG - 2.10 IPCEI - 1/2024

Uwaga:

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty IPCEI (Important Project of Common European Interest) stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy.

Projekty muszą obejmować  2 etapy: działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Zakres tematyczny:

projekt musi wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn - European Battery Innovation”, którego dotyczy decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o zatwierdzeniu pomocy publicznej dla projektu „Important Project of Common European Interest on European Battery Innovation (EuBatIn)” o numerze C(2021) 494 final oraz w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Adresat:

przedsiębiorstwa

Wnioskodawca:

przedsiębiorstwa

Dofinansowanie:

nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji KE, obliczonej w zł według kursu na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

przez system informatyczny LSI – możliwość składania wniosków od 13 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 11.06.2024
  • do NCBR: 13.05.2024 - 21.06.2024