Osoby do kontaktu:

 COP PW

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Interreg Europa - 2/2023

Instytucja finansująca: Wspólny Sekretariat Interreg Europa
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • projekty współpracy międzyregionalnej,
 • wymiana i transfer doświadczeń,
 • monitorowanie rezultatów i wpływu współpracy.
Zakres tematyczny:
 • lepsze zarządzanie współpracą,
 • złagodzenie skutków kryzysu energetycznego w regionach,
 • przyspieszenie transformacji energetycznej.
Adresat:

instytucje zaangażowane w przygotowanie i wdrażanie polityk rozwoju regionalnego, ze wszystkich regionów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

Wnioskodawca:
 • władze publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne organizacje non-profit (prywatne organizacje non-profit oraz partnerzy ze Szwajcarii nie mogą pełnić roli partnera wiodącego),
 • wniosek obejmuje partnerów z czterech obszarów geograficznych określonych przez program (północ, wschód, południe i zachód). Obejmuje również partnerów z co najmniej dwóch państw członkowskich UE ubiegających się o środki z programu Interreg Europa,
 • zaangażowanie jako partnerów władz odpowiedzialnych za politykę dla co najmniej 50 proc. instrumentów polityki, których dotyczy wniosek. W przypadku pozostałych instrumentów polityki (jeśli dotyczy), organy te są zaangażowane jako „stowarzyszone władze odpowiedzialne za politykę”.
Dofinansowanie:
 • bez limitu (proporcjonalne do zaplanowanych działań),
 • kwalifikowalne działania projektowe są dofinansowywane z EFRR w wysokości 70 proc. lub 80 proc., w zależności od statusu prawnego partnera UE,
 • partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie są uprawnieni do otrzymywania EFRR, ale mogą otrzymać dofinansowanie z odpowiednich funduszy krajowych. Organizacje z Norwegii proszone są o kontakt z norweskim krajowym punktem kontaktowym Interreg w celu uzyskania informacji o możliwościach finansowania ze środków norweskich,

każdy partner musi zobowiązać się do wniesienia wkładu własnego poprzez złożenie deklaracji. 

Okres trwania projektu: do 51 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Interreg Europe.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 31.05.2023
 • do Interreg Europa: 09.06.2023