Osoby do kontaktu:

 COP PW

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Interreg Europa Środkowa - 2/2023

Instytucja finansująca: Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń.
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • wzmocnienie spójności terytorialnej i promowanie wewnętrznej integracji obszaru Europy Środkowej,
 • rozwój kultury współpracy ponad granicami opartą na zaufaniu i uwzględniającą wspólne potrzeby i współdzielone wartości.
Zakres tematyczny:

Nabór obejmuje wszystkie 4 priorytety:

 • Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej;
 • Współpraca na rzecz bardziej ekologicznej Europy Środkowej;
 • Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej;
 • Poprawa zarządzania współpracą w Europie Środkowej.

Nabór projektów ma na celu wybór wysokiej jakości projektów transnarodowych, w ramach których odpowiednie organizacje współpracują w celu zwiększenia odporności regionów na wspólne wyzwania, które nie znają granic i których nie można rozwiązać w pojedynkę.

Adresat:
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • agencje rozwoju,
 • wyższe uczelnie,
 • instytuty badawcze,
 • NGO, stowarzyszenia, fundacje,
 • firmy prywatne z osobowością prawną,
 • organizacje międzynarodowe.
Wnioskodawca:
 • krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne,
 • instytucje prywatne, w tym spółki prywatne, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego UE,
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa międzynarodowego, z ograniczeniami.

Każdy z kwalifikujących się wnioskodawców, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych działających na podstawie prawa międzynarodowego, może przyjąć rolę partnera wiodącego, o ile znajduje się na obszarze objętym programem.

Partnerstwo powinno się składać min. z 3 partnerów finansowych, pochodzących z przynajmniej trzech państw, przy czym przynajmniej dwa z tych podmiotów powinny mieć siedzibę w państwach członkowskich programu.

Dofinansowanie:
 • dofinansowanie dla beneficjentów – w formie refundacji do 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
 • łączny budżet dla drugiego naboru wynosi około 60 mln euro z EFRR,  
 • rekomendowany budżet projektu od 1,2 – 1,9 mln euro.
Okres trwania projektu: do 30 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Propozycje projektów należy składać w języku angielskim, wyłącznie za pośrednictwem wspólnego elektronicznego systemu monitorowania programu Jems.

Propozycje projektów muszą zostać złożone przez głównego wnioskodawcę.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie Interreg Europa Środkowa.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 07.05.2023
 • do Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu: 17.05.2023, 13:00