Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, II konkurs

Cel:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033. Cele szczegółowe:

 • Wzrost aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej.
 • Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej.
 • Poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową.
 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.
Tematyka:

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania (realizacja badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). Zakresy tematyczne:

 • Obszar tematyczny I  - Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Zagadnienie 1.1 - Opracowanie innowacyjnego Systemu Ostrzegania o Pojeździe Kolejowym – SOPK
Zagadnienie 1.2 - Opracowanie systemu wsparcia dyspozytora liniowego
Zagadnienie 1.3 - Opracowanie metody zarządzania środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego

 • Obszar tematyczny II  - Rozwój efektywności energetycznej

Zagadnienie 2.1 - Wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii celem zwiększenia receptywności sieci  oraz poprawy efektywności energetycznej i niezawodności na kolei
Zagadnienie 2.2 - Podniesienie efektywności energetycznej urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów – EOR

 • Obszar tematyczny III  - Rozwój rozwiązań proekologicznych

Zagadnienie 3.1 - Innowacyjne rozwiązania umożliwiające zastosowanie betonu fotokatalitycznego na infrastrukturze zarządzanej przez PKP PLK S.A.
Zagadnienie 3.2 - Opracowanie systemu do precyzyjnego monitorowania sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. pod kątem oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych występujących na tej sieci.
Zagadnienie 3.3 - Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań do walki z roślinnością na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

 • Obszar tematyczny IV - Usprawnienie procesu diagnostyki

Zagadnienie 4.1 - Koncepcja wykorzystania chmury punktów z pomiarów skaningowych, do modelowania obiektów przestrzennych znajdujących się w pobliżu toru kolejowego, na potrzeby zarządcy linii kolejowych (w zakresie np. zarządzania majątkiem, przewozów ponadgabarytowych, potrzeb utrzymaniowych itp).
Zagadnienie 4.2 - Innowacyjne rozwiązania umożliwiające realizację badań defektoskopowych szyn przy prędkości od 60 km/h do 120 km/h
Zagadnienie 4.3 - Innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia badań radiologicznych szyn o profilu R60E1 lub E2
Zagadnienie 4.4  - Opracowanie innowacyjnego Systemu Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej (SMSIK)

Wnioskodawcy:

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja. W skład konsorcjum mogą wchodzić:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, albo
 • co najmniej dwie jednostki naukowe.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKP PLK S.A. w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu (dopuszcza się, by Wnioskodawca złożył kilka wniosków na różne projekty dotyczące różnych zagadnień badawczych).

Ze względu na powyższy zapis, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcześniejszy kontakt w tym zakresie z DFS COP.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu, co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Udział partnerów w szczególności polegający na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych musi być adekwatny do celów projektu. Podwykonawcami w projekcie nie mogą być podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKP PLK S.A . w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014. Lider konsorcjum i konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 50 mln zł, (w tym: 25 mln zł ze strony NCBR i 25 mln zł ze strony PKP PLK. S.A.)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 mln zł.

Intensywność wsparcia (wysokość finansowania) dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Poziom finansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność wsparcia) to:

Status przedsiębiorstwa Na badania przemysłowe Na badania przemysłowe 
 z uwzgl. premii
Na eksperymentalne prace rozwojowe Na eksperymentalne prace rozwojowe
z uwzgl. premii
Mikro 70% 80% 45% 60%
Małe 70% 80% 45% 60%
Średnie 60% 75% 35% 50%
Duże 50% 65% 25% 40%
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (możliwość składania wniosków zostanie aktywowana od dnia 28 stycznia 2022 r.).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.04.2022
 • do NCBR: 28.01.2022 - 15.04.2022