Perspektywa UE 2014-2020

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących: działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, działania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne otoczenia przedsiębiorstw (w tym infrastrukturę badawczo-rozwojową, otwarte innowacje i transfer technologii, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców), zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji, innowacje w przedsiębiorstwach, promocję i internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej, tworzenie agend badawczych i zwiększenie potencjału kadrowego sektora nauki.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Wiedza Edukacja Rozwój wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi kontynuację programu o takiej samej nazwie z lat 2007-2013 przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. W ramach programu wsparcie otrzymają: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

2014 - 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (RPO WM)

Opublikowano: 30.08.2017

Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza na lata 20014-2020 m.in. tym różni się od swojego poprzednika, że zakłada możliwość uzyskania dofinansowania tzw. projektów twardych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tzw. projektów miękkich przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (udział w RPO WM 26%).

INTERREG EUROPA

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Europa to międzynarodowy program obejmujący całą Unię Europejską, Szwajcarię i Norwegię. Jego celem jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami z różnych krajów w ramach regionu, takimi jak władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i podmioty prywatne o charakterze non profit.

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Europa Środkowa ma na celu nawiązanie trwałej współpracy ponad granicami, w wyniku której nastąpi poprawa warunków życia i pracy w miastach i regionach w państwach programu, tj. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Opublikowano: 30.08.2017

Interreg Regionu Morza Bałtyckiego obejmuje swoim zasięgiem państwa Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegię, Białoruś i wybrane regiony Rosji. Dofinansowanie zostanie udzielone projektom o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym oraz inwestycyjnym. Ich rezultatem powinien być zwiększony potencjał instytucjonalny partnerów i odbiorców tych działań, czyli większa wiedza i kompetencje, sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych itp. Nacisk kładzie się na praktyczne wdrożenie wypracowanych rozwiązań.