Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty na granty: promocja jakości

Cel: Wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej.
Tematyka: Wszystkie wnioski składane w ramach programów badawczych UE: Horyzont 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz EURATOM.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, które zdecydowały się:

  • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w projekcie;
  • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach projektu.
Dofinansowanie:

Warunkiem ubiegania się o refundację jest uzyskanie w ocenie merytorycznej liczby punktów stanowiącą co najmniej  80% progu (Threshold) określonego przez Komisję. W przypadku konkursów dwuetapowych za ostateczną punktację wniosków projektowych uznaje się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny.
Refundacja dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w okresie  nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe KE.

Wysokość refundacji zależy od roli w konsorcjum:

  • koordynator projektu – do 30 000,00 zł,
  • koordynator pakietu (Work Package Leader) – do 10 000,00 zł.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o refundację należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni  od dnia otrzymania oceny merytorycznej z KE. Wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ocenę merytoryczną w roku 2017.

Nabór wniosków odbywa się przez system OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 19.02.2018
  • do MNiSW (system OSF): 01.03.2018