Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

H2020 – ERA Chairs

Cel: Zatrudnienie i utrzymanie wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. Stanowisko w ramach ERA Chairs powinien objąć wybitny badacz w danej dziedzinie, który powoła w zatrudniającej go jednostce nowy zespół naukowy i będzie prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Oprócz wzrostu doskonałości naukowej jednostki przewiduje się zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
Tematyka: Dowolna dziedzina badań.
Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty badawcze, które chcą utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić swoją pozycję międzynarodową.

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań czy zakupu infrastruktury badawczej.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej - Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.11.2018
  • do KE: 26.07.2018 - 15.11.2018