Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF)

Cel: Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego znajdujących się w Europie (European Fellowships) lub krajach pozaeuropejskich i w Europie (Global Fellowships).
Tematyka: Wszystkie dziedziny nauk.
Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy (Experienced Researchers - ER), tj. osoby, które:

  1. mają stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (liczone od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym);
  2. spełniają warunek mobilności:
  • European Fellowships (EF):
    • Standard European Fellowships (SF): nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat przed datą zamknięcia danego konkursu,
    • Career Restart Panel (CAR), Reintegration Panel (RI), Society and Enterprise Panel (SE): nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat przed datą zamknięcia danego konkursu,
  • Global Fellowships (GF): nie przebywali w instytucji przyjmującej zlokalizowanej w kraju trzecim dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat przed datą zamknięcia danego konkursu.

Szczegółowy opis rodzajów grantów MSCA IF i wymogów wobec wnioskodawców znajduje się w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

Ryczałtowe, na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy.

Okres trwania projektu: od 12 do 24 m-cy (EF) / 36 m-cy (GF).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronach KPK PB UE i KE (Participant Portal).

Składanie wniosków:
  • do KE (Participant Portal): 12.04.2017 - 12.09.2018