Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE)

Cel: Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).
Tematyka: Każda dziedzina wiedzy, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Dofinansowanie:

Ryczałtowe, na podstawie osobomiesięcy (4500 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika). W przypadku, gdy ryczałt nie pokryje 100% kosztów podróży i pobytu osoby oddelegowanej, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych MNiSW. 

Okres trwania projektu: do 4 lat (max. 540 osobomiesięcy).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronach KPK PB UE i KE (Participant Portal).

Składanie wniosków:
  • do KE (Participant Portal): 22.11.2017 - 21.03.2018