Osoby do kontaktu:

 COP PW

Olga Sobczyk

 22 234 + wew. 58 19

 olga.sobczyk@pw.edu.pl

Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - MSCA Doctoral Networks - 2023 (MSCA-2023-DN)

Uwaga:

We wnioskach należy wskazać, czy były one składane w ramach ubiegłorocznego konkursu MSCA Doctoral Networks.

Wnioski złożone w poprzedniej edycji konkursu (MSCA Doctoral Networks 2022), które uzyskały mniej niż 80 proc. punktów, nie mogą być składane ponownie.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badawczo-rozwojowy.

Zakres tematyczny:

bez ograniczeń tematycznych.

Adresat:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe.

Wnioskodawca:

Konsorcja międzynarodowe: min. 3 niezależne podmioty, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa, przy czym min. 1 z nich ma siedzibę w państwie członkowskim.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

do 100 proc. (w formie kosztów jednostkowych).

Okres trwania projektu: Doctoral Networks: maks. 48 m-cy; Industrial Doctoral Networks: maks 48 m-cy; Joint Doctoral Networks: maks. 60 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na portalu Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

Dostępne są na portalu na portalu Funding & Tenders i na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions.

Typy Doctoral Networks (DN):

1)      Doctoral Networks

a)      maks. 48 m-cy;

b)      maks. 540 osobomiesięcy;

c)      czas trwania fellowship: 3-36 m-cy;

d)      secondment: na całym świecie, do 1/3 trwania fellowship;

e)      naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w min. 1 państwie członkowskim UE/kraju stowarzyszonym.

2)      Industrial Doctoral Networks

a)      maks. 48 m-cy;

b)      maks. 540 osobomiesięcy;

c)      czas trwania fellowship: 3-36 m-cy;

d)      secondment: min. 50 proc. w sektorze pozaakademickim;

e)      naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w co najmniej jednym państwie członkowskim UE/kraju stowarzyszonym.

3)      Joint Doctoral Networks

a)      maks. 60 m-cy;

b)      maks. 540 osobomiesięcy;

c)     czas trwania fellowship: 3-48 m-cy;

d)     secondment: na całym świecie, bez ograniczeń czasowych;

e)     naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w min. 2 państwach członkowskich UE/krajach stowarzyszonych - wymagana umowa wstępna dot. wspólnych stopni naukowych (letter of pre-agreement).

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 17.11.2023
  • do portalu Funding & Tender: 28.11.2023, 17:00