Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JTC Call - 2-2023 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 1. Mapping, monitoring and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change
 2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) - impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques
 3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources
Adresat:

wnioskodawca po stronie polskiej:

 • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,
 • przedsiębiorca (MŚP i duży przedsiębiorca),
 • grupa podmiotów (złożona z co najmniej 2 organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę lub z co najmniej jednej organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę i co najmniej jednego przedsiębiorcy).
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z 3-7 partnerów:

 • w tym z min. 3 pochodzących z 3 różnych krajów-członków Partnerstwa Water4All
 • w tym z co najmniej 2 niezależnych podmiotów prawnych z 2 różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem "Horyzont Europa”

 Jeden partner finansowany samodzielnie może wchodzić w skład konsorcjum składającego się z 4-7 partnerów.

Dofinansowanie:

maks. wnioskowane dofinansowanie przez polskiego:

 • pojedynczego wnioskodawcę w projekcie: 200 tys. euro
 • koordynatora projektu: 250 tys. euro

Budżet konkursu – 1 mln euro.

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,66 zł

Okres trwania projektu: 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny Water4All Joint Calls Online Submission Tool.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i Water4All

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej
 • wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego
 • wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 06.11.2023
 • do partnerstwa Water4All (Pre-proposal): 13.11.2023, 15:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 22.04.2024
 • do partnerstwa Water4All (Full-proposal): 29.04.2024, 15:00