Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

MNiSW - Granty na granty: promocja jakości II

Cel: Wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego.
Tematyka: Wszystkie dyscypliny naukowe.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe i uczelnie, które w ramach jednego z programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, występowały w roli:

 • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • samodzielnego wnioskodawcy,
 • koordynatora pakietu/pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND,
 • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.
Dofinansowanie:
 • jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu – do 30 tys. zł,
 • jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu – do 10 tys. zł.

Finansowanie obejmuje:

 • refundację kosztów związanych z przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, poniesionych lub dla których zostały wystawione dokumenty finansowe w okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC),
 • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania, uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie MNiSW i w zakładce Programy.

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2018
 • do MNiSW (system OSF): 01.03.2018 - 30.09.2018