FENG - 2.2 First Team (FNP) – ważne informacje dot. składania wniosków

W związku z ogłoszeniem przez FNP konkursu dla działania 2.2 FENG – First Team przekazujemy istotne informacje odnośnie wewnętrznych ustaleń na uczelni dla osób składających wnioski w tym naborze.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

Dla osób zainteresowanych aplikowaniem w tym naborze COP DFS przygotował informację pod kątem zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE do wykorzystania przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie:

  • Spełnianie horyzontalnych zasad równości szans i niedyskryminacji,
  • Zgodność z Kartą Praw Podstawowych (KPP),
  • Zgodność z Konwencją o Prawach Osób  Niepełnosprawnych (KPON),
  • Spełnianie zasady zrównoważonego rozwoju.

Dokument dostępny jest w SharePoincie COP.

WYNIKI PROJEKTU

  • Zgodnie z interpretacją otrzymaną od FNP: 

Prawa do własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu mogą być przekazane partnerowi gospodarczemu wyłącznie na warunkach rynkowych. Partner gospodarczy może zapewnić sobie w umowie o współpracy prawo pierwokupu. 

  • Zgodnie zapisem wzoru umowy o dofinansowanie §2a ust. 10:

W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości Beneficjent zobowiązuje się:

1) nie wdrażać bezpośrednio wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych uzyskanych w efekcie realizacji Projektu, chyba że działalność gospodarcza Beneficjenta ma charakter pomocniczy w rozumieniu pkt 20 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

2) udzielać dostępu do wyników prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych na zasadach rynkowych w rozumieniu Zasad ramowych, przy czym wszelkie zyski z tych działań będą reinwestowane w zasadniczą działalność Beneficjenta, lub w przypadku braku zasadności komercyjnego wykorzystania, nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników badań, z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.

Celem konkursu w ramach działania FIRST TEAM jest wsparcie projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym, pomoc w osiągnięciu samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego, rozwój naukowej współpracy międzynarodowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce, a także zwiększenie konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC.

Nabór w konkursie trwa do 18.10.2023.

Więcej o konkursie można przeczytać na naszej stronie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

 22 234 + wew. 71 99

 marta.siewiera@pw.edu.pl