Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

EUREKA - 2024 (NCBR)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo - na opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi - i muszą mieć cywilny cel.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:
 • mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • grupy podmiotów złożone z:
  • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.
Wnioskodawca:

konsorcjum składające się z co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich.

Lista państw - członków EUREKI 

Dofinansowanie:

maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi:

 • 1,5 mln zł w przypadku grupy podmiotów - dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 tys. zł,
 • 750 tyś. zł w przypadku MŚP.

Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 5 mln zł.

Wysokość dofinansowania przyznanego przez NCBR (w zł) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych we wniosku międzynarodowym złożonym poprzez platformę EUREKA SmartSimple wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 euro = 4.2650 zł.

Udział podmiotów z jednego kraju w budżecie całego projektu międzynarodowego nie może przekraczać 70 proc. całkowitego kosztu projektu.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy, dopuszczalne wydłużenie realizacji projektu o maks. 6 m-cy
Sposób złożenia wniosku:
 • wniosek krajowy: elektronicznie na adres eureka@ncbr.gov.pl - w formie skanów odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

oraz

 •  wniosek międzynarodowy: elektronicznie w języku angielskim na platformie https://eureka.smartsimple.ie - składa wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

 

Nabór wniosków jest jednoetapowy.

Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć:

 • pismo do NCBR, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projekcie z własnych środków,
 • wniosek międzynarodowy poprzez platformę https://eureka.smartsimple.ie,
 • kopię umowy do NCBR o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 08.10.2024, 16:00
 • do NCBR i Sekretariatu Inicjatywy EUREKA w Brukseli: 18.10.2024, 13:59