Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

GOSPOSTRATEG - 11//2024 (NCBR)

Uwaga:

Konkurs ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego.

Poziom dofinansowania: do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limit podwykonawstwa:

  • 10 proc. kosztów kwalifikowalnych badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez lidera konsorcjum lub danego konsorcjanta
  • 70 proc. kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych ponoszonych w projekcie przez lidera konsorcjum lub danego konsorcjanta
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie)
Zakres tematyczny:

„Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski” (temat zgłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Adresat:

brak wymagań formalnych dotyczących kierownika projektu

Wnioskodawca:

konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014): jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Maks. liczba podmiotów w konsorcjum: 5, w tym min. 2 jednostki naukowe

Dofinansowanie:

maks. 20 mln zł

Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym LSI

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

Spotkanie informacyjne w formule zdalnej odbędzie się 12 czerwca 2024 r.

Potencjał komercyjny:

NIE. Całość praw majątkowych do wyników projektu przysługuje Uprawnionemu, który jest zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu. 

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 05.08.2024
  • do NCBR: 14.08.2024, 16:00