Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

MINIATURA - 8/2024 (NCN)

Uwaga:
 • Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.
 • Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.
 • W danej edycji konkursu MINIATURA można złożyć tylko 1 wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe, z wyjątkiem opisanym w następnym punkcie.
 • Wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe i który został odrzucony z przyczyn formalnych, może zostać ponownie złożony w tej samej edycji konkursu MINIATURA dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora NCN dotycząca odmowy przyznania finansowania stała się ostateczna.
 • Wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe i który został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, nie może zostać ponownie złożony w tej samej edycji konkursu MINIATURA.
 • Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.
 • Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika DPK COP w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: elzbieta.pytko@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2024 r.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
 2. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich,
 3. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku,
 4. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
 5. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN,
 6. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.
Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:
 • od 5 tys. do 50tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 m-cy
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • brak możliwości zaplanowania leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania
 • brak możliwości zaplanowania kosztów wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie
 • maks. wysokość kosztów pośrednich to 10 proc. kosztów bezpośrednich
 • koszty pośrednie mogą zostać wykorzystane na koszty kwalifikowalne związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie
Okres trwania projektu: do 12 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania wniosku,
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka” - należy wówczas pobrać PDF wniosku, wydrukować go w1 egzemplarzu i podpisać przez:
 • Kierownika Jednostki organizacyjnej,
 • Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej (przy kosztorysie),
 • badacza.

     3. następnie przekazać do DPK COP (pok. 5.16) wersję papierową oraz – równolegle - przesłać mailem wersję elektroniczną wniosku (PDF) do dalszego procedowania.

     4. po podpisaniu wniosku przez Prorektora ds. Nauki DPK COP przekazuje wniosek wraz z pełnomocnictwem do osoby realizującej działanie. Wniosek oraz pełnomocnictwo należy załączyć w systemie i wysłać poprzez opcję „wyślij do NCN”.

     5. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 19.07.2024, 16:00
 • do NCN: 31.07.2024, 16:00