Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

22 234 + wew. 57 44

FNP - START 2020

Cel:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Tematyka:

PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe).

Obejmują one trzy rodzaje prac:

  • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
  • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
  • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).
Wnioskodawcy:

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1989 lub później).
Dofinansowanie:

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. 

Okres trwania projektu: 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek składany jest on-line poprzez stronę internetową FNP http://wnioski.fnp.org.pl oraz jeden egzemplarz w wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. Nauki (bez publikacji – publikacje tylko w wersji elektronicznej). Termin składania wniosków w wersji papierowej w Dziale Projektów Krajowych – ul. Rektorska 4 pok. 5.16  do dnia 25 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.10.2019
  • do FNP: 17.09.2019 - 31.10.2019