Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

ForestValue2 - 2023

Uwaga:

zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku wspólnego pełnego na poziomie międzynarodowym tj. między 1 września, a 8 września 2023r.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

 • Resilient sustainable forest systems and management
 • Sustainable timber building systems
Adresat:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych, pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie: Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 euro
Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci ForestValue2 (system zostanie otwarty 1 czerwca 2023)

 •  poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz Sieci ForestValue2:

polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 15 sierpnia 2023 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl 

 1. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,6478 zł. 
 2. w projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów i wynagrodzeń dla studentów i doktorantów 
 3. w projekcie jest możliwość zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania 
 4. zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do ForestValue2 (full proposal): 01.09.2023, 13:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do NCN: 08.09.2023, 23:59