Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Diamentowy Grant - Konkurs VIII

Cel: Finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów studiów pierwszego stopnia, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
Tematyka: Każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

Jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której badania naukowe określone we wniosku będzie realizować wybitnie uzdolniona osoba:

  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli 3. rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli 4. rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.
Dofinansowanie:

nie może być wyższe niż:

  • 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF. Ponadto należy złożyć informację określoną w części A wniosku w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

Szczegółowe informacje:

na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do MNiSW: 31.01.2019