Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

22 234 + wew. 57 44

MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)

Cel:

Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

Tematyka:

NPRH składa się z modułów:

  1. „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. „Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:
    • włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
    • włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);
  3. „Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.
Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.

Dofinansowanie:

Co najmniej 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.

Dokument Część A opatrzony przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do MNiSW (ZSUN/OSF): 30.11.2019