Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

22 234 + wew. 57 44

MNiSW – Społeczna odpowiedzialność nauki

Cel:

Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Tematyka:

Program składa się z modułów:

  1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest Politechnika Warszawska.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosek.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

w ramach:

  1. „Popularyzacji nauki i promocja sportu” – od 20 tys. zł do 1 mln zł,
  2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.
Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  2. oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 26.11.2019
  • do MNiSW (ZSUN/OSF): 12.11.2019 - 05.12.2019