Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - CORNET - Konkurs XXVIII

Cel: Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.
Tematyka: Badania przemysłowe i prace rozwojowe na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Wnioskodawcy:

Zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Peru, Szwajcaria, Turcja.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online.

Równolegle do wniosku międzynarodowego polski wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie pdf wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl do 25 września 2019 r. Wersję papierową wniosku krajowego należy dostarczyć do 30 września 2019 r. na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Programów Międzynarodowych, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach: NCBR i programu CORNET.

Składanie wniosków:
  • do CORNET: 12.06.2018 - 25.09.2019