Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - LIDER - Konkurs X

Cel: Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.
Tematyka: Każdy obszar badań. Wyniki badań powinny mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy.
Wnioskodawcy:

Osoby, które:

  1. doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
  2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.
Dofinansowanie:

do 1,5 mln zł. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln zł.

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym na stronie NCBR.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 18.01.2019 - 18.03.2019