Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - MINIATURA 3

Cel: Wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Może to być jedno spośród wymienionych działań:
• badania wstępne/pilotażowe,
• kwerenda,
• staż naukowy,
• wyjazd badawczy,
• wyjazd konsultacyjny.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, biblioteka naukowa, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Konkurs przeznaczony jest dla osób ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Dofinansowanie:

od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do NCN: 17.06.2019 - 30.09.2019