Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - OPUS 17

Cel: Realizacja projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej 1 z tych podmiotów oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, centrum naukowo-przemysłowe, centrum Polskiej Akademii Nauk, biblioteka naukowa, przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Warunki konkursu nie określają ani minimalnej, ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować. Można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.06.2019
  • do NCN: 17.06.2019