Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - PRELUDIUM 16

Cel: Wsparcie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.

Dofinansowanie:

Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie może przekroczyć 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.12.2018
  • do NCN: 17.12.2018