Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - PRELUDIUM 19

Cel:

Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Tematyka:

Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN;  instytut badawczy;  międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  osoba fizyczna;  przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

  • 70 tys. zł w projektach trwających 12 m-cy,
  • 140 tys. zł w projektach trwających 24 m-cy,
  • 210 tys. zł w projektach trwających 36 m-cy.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP PW do 6 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.06.2020
  • do NCN (ZSUN/OSF): 16.06.2020