Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - SONATA 19/2023

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: elzbieta.pytko@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 listopada 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku w systemie OSF.

Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem oraz w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Kierownikiem projektu Sonata można być tylko raz. 

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku SONATA.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wnioskodawca:
 • uczelnia
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni

w ramach kosztów bezpośrednich:

 • wynagrodzenia dla kierownika projektu – 160 tys. zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 2 tys. zł miesięcznie
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu - pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 140 tys. zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona), stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów (maks. 5 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu), tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych, koszty obniżenia pensum dydaktycznego - podmiot, który zatrudnia kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy może otrzymać środki finansowe na obniżenie o 50 proc. pensum dydaktycznego kierownika projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje; gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych

w ramach kosztów pośrednich:

 • Open Access w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 2 proc. kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 20 proc. kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie
Okres trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej 2 potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej 3 dokumenty należy wydrukować w 1 egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP (pok. 5.16) i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.12.2023, 16:00
 • do NCN: 15.12.2023, 16:00