Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATA BIS 9

Cel: Dofinansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowych zespołów naukowych, kierowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy (Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz); Polska Akademia Umiejętności; inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego;  jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 września 2019 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.09.2019
  • do NCN: 17.09.2019