Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATINA 3

Cel: Stworzenie młodym naukowcom możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.
Tematyka: Badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne).
Wnioskodawcy:

Adresatami są osoby, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium RP.

Dofinansowanie:

podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

  • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2019
  • do NCN: 15.03.2019