Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATINA 4

Cel: Wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Tematyka: Badania naukowe (badania podstawowe i aplikacyjne) w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Adresatami konkursu są osoby, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna, uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane wcześniej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, centrum naukowo-przemysłowe, centrum Polskiej Akademii Nauk, biblioteka naukowa, przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie:

podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

  • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy, w tym straż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.03.2020
  • do NCN (system ZSUN/OSF) : 16.03.2020