Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-1

Cel:

Poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Tematyka:

Badania podstawowe związane z:

  1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19;
  2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia;
  3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

UWAGA: Wskazanie we wniosku panelu NCN ma charakter wyłącznie informacyjny. Wnioski nie będą oceniane pod kątem zgodności skierowania do właściwego panelu. Zespół ekspertów oceniający wniosek będzie weryfikował zgodność zaplanowanych badań z celem konkursu. Zaplanowanie badań niezgodnych z założeniami konkursu będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Wnioskodawcy:

Naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i mający udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Dofinansowanie:

Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: max. 18 m-cy. Rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do NCN (ePUAP): 14.04.2020