Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - UWERTURA 3

Cel: Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Adresatami są osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i planują wystąpić z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpią w roli kierownika projektu, zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Wnioski mogą składać uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium RP.

Dofinansowanie:

wnioskodawca otrzyma środki finansowe na: 

  • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku,
  • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku.
Okres trwania projektu: 3-6 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2018
  • do NCN: 15.03.2018