Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

OPUS 26 + LAP - 2023 (NCN)

Uwaga:

Każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, do właściwej instytucji partnerskiej zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: weronika.figurska@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami wypełniania wniosku w systemie OSF w konkursach OPUS 26 i OPUS 26 LAP.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada min. 1 opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje min. 1 projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła min. 1 wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • brak określenia min. ani maks. wysokości budżetu projektu
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy. W wariancie OPUS 26 LAP w ramach współpracy z partnerem z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii: 24, 36 lub 48 m-cy; w ramach współpracy z partnerem z Niemiec lub Czech: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej 2 potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej 3 dokumenty należy wydrukować w 1 egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP (pok. 5.16) i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN:

 1.  w przypadku wniosku OPUS LAP, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest tabela budżetowa, w której należy przedstawić kosztorysy projektu badawczego dla wszystkich zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, DFG, ARIS, SNSF, FNR lub FWO. W tabeli budżetowej należy wybrać i wypełnić właściwą dla danego zespołu sekcję w tabeli Excel
 2. w projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania
 3. we wniosku OPUS-LAP nie można planować zaangażowania w realizację projektu badawczego osoby na stanowisku badacza (senior researcher), dotyczy to jedynie wniosku OPUS
 4. we wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc
 5. zgodnie z wytycznymi Uczelni:
 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich,
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.12.2023, 16:00
 • do NCN: 15.12.2023, 16:00