Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

MEiN - Premia na Horyzoncie 2

Cel: Wsparcie jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Tematyka: Wszystkie projekty programu ramowego Horyzont 2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”), programu Euratom, innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom (grant agreement).

uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, które:

  • zawarły umowę na realizację projektu,
  • posiadają regulamin wynagradzania uwzględniający udział w międzynarodowych projektach dotyczących wspierania badań naukowych, rozwoju i innowacji.
Dofinansowanie:
  1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
  3. dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.
Okres trwania projektu: zbieżny z okresem realizacji powiązanego projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub Euratom.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN i w zakładce Programy.