Osoby do kontaktu:

 COP PW

Olga Sobczyk

 22 234 + wew. 58 19

 olga.sobczyk@pw.edu.pl

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - MSCA Doctoral Networks - 2024 (KE)

Uwaga:

We wnioskach należy wskazać, czy były one składane w ramach ubiegłorocznego konkursu MSCA Doctoral Networks.

Wnioski złożone w poprzedniej edycji konkursu (MSCA Doctoral Networks 2023), które uzyskały mniej niż 80 proc. punktów, nie mogą być składane ponownie.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

brak ograniczeń tematycznych

Zakres tematyczny:

badania podstawowe, badawczo-rozwojowy

Adresat:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe

Wnioskodawca:

konsorcja międzynarodowe: min. 3 niezależne podmioty, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa, przy czym min. 1 z nich ma siedzibę w państwie członkowskim.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

do 100 proc. (w formie kosztów jednostkowych)

Okres trwania projektu: • Doctoral Networks: maks. 48 m-cy; • Industrial Doctoral Networks: maks. 48 m-cy; • Joint Doctoral Networks: maks. 60 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

Dostępne są na portalu Funding & Tenders i na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions.

Typy Doctoral Networks (DN) 

1)     Doctoral Networks

a)      Maks. 48 m-cy;

b)      Maks.  540 osobomiesięcy;

c)      Czas trwania fellowship: 3-36 m-cy;

d)      Secondment: na całym świecie, do 1/3 trwania fellowship;

e)      Naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w co najmniej jednym państwie członkowskim UE/kraju stowarzyszonym.

2)      Industrial Doctoral Networks

a)      Maks.  48 m-cy;

b)     Maks.  540 osobomiesięcy;

c)      Czas trwania fellowship: 3-36 m-cy;

d)      Secondment: min. 50 proc. w sektorze pozaakademickim;

e)      Naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w co najmniej jednym państwie członkowskim UE/kraju stowarzyszonym.

3)      Joint Doctoral Networks

a)      Maks. 60 m-cy;

b)      Maks.  540 osobomiesięcy;

c)      Czas trwania fellowship: 3-48 m-cy;

d)      Secondment: na całym świecie, bez ograniczeń czasowych;

Naukowcy muszą być uczestnikami studiów doktoranckich w min. 2 państwach członkowskich UE/krajach stowarzyszonych à wymagana umowa wstępna dotycząca wspólnych stopni naukowych (letter of pre-agreement).

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 18.11.2024
  • do portalu Funding & Tender (KE): 27.11.2024, 17:00