Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - MSCA Postdoctoral Fellowships - 2024 (KE)

Uwaga:

Wnioski z oceną niższą niż 70 proc. podlegają rocznej karencji (tj. nie będą mogły być złożone ponownie w konkursie w kolejnym roku).

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badawczo-rozwojowy

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

naukowiec:

 • posiadający tytuł doktora w momencie zakończenia naboru wniosków,
 • posiadający max. 8-letnie doświadczenie naukowe, licząc od daty uzyskania stopnia doktora (wyjątki określone są w Guide for Applicants MSCA PF),
 • spełniający warunek mobilności (projekt nie może być realizowany w kraju, w którym naukowiec mieszkał, pracował, studiował dłużej niż 12 m-cy w ciągu ostatnich 36 m-cy przed datą zamknięcia konkursu)
Wnioskodawca:

indywidualny naukowiec składa wniosek wraz z instytucją goszczącą (np. uczelnią, instytutem badawczym, firmą, inną organizacją)

Dofinansowanie:

do 100 proc. (w formie kosztów jednostkowych)

Okres trwania projektu: European Postdoctoral Fellowships: 12-24 m-ce, Global Postdoctoral Fellowships: 24-36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions.

 Typy Postdoctoral Fellowships (PF):

 • European Postdoctoral Fellowships – dla naukowców przyjeżdżających do Europy z dowolnego kraju na świecie lub przemieszczających się w obrębie Europy;
 • Global Postdoctoral Fellowships – dla naukowców będących obywatelami lub długoterminowymi rezydentami państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa (HE), którzy są zainteresowani prowadzeniem badań poza krajami członkowskimi UE i krajami stowarzyszonymi z programem HE. Staż składa się z:
  • fazy wyjazdowej realizowanej w niestowarzyszonym państwie trzecim (od 12 do 24 miesięcy) oraz
  • fazy powrotnej do podmiotu z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa (12 miesięcy).

Naukowcy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na odbycie stażu trwającego do 6 miesięcy w organizacji pozaakademickiej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem HE. Staż ten musi odbyć się po zakończeniu PF. Opis stażu musi stanowić integralną część wniosku.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie badań jądrowych z siedzibą w jednym z państw członkowskich Euratomu lub krajów stowarzyszonych z tym programem, mogą składać wnioski do MSCA Postdoctoral Fellowships (budżet programu Euratom na dany cel - 1 mln euro).

Dodatkową szansą dla polskich jednostek jest udział w ERA Fellowships Call, czyli projektach realizowanych przez naukowców w tzw. Widening Countries. Dzięki tej opcji wysoko ocenione wnioski MSCA PF, które nie znalazły się na głównej liście rankingowej, będą mogły być sfinansowane z osobnego budżetu, dedykowanego szerszemu uczestnictwu i wzmacnianiu europejskiej przestrzeni badawczej.

Wnioski, które uzyskają 85 proc. bądź więcej i nie otrzymają dofinansowania, otrzymają certyfikat Seals of Excellence. Naukowiec z zagranicy, który planował zrealizować projekt w Polsce i otrzymał certyfikat, może uzyskać dofinansowanie danego projektu w ramach programu Ulam NAWA.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 02.09.2024
 • do portalu Funding & Tender (KE): 11.09.2024, 17:00