Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

INNOGLOBO - 2024

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

tematyka projektu musi dotyczyć przynajmniej jednej specjalizacji określonej w aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Adresat:
  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

podmiot polski/konsorcjum krajowe.

Polski wnioskodawca musi zawrzeć umowę konsorcjum międzynarodowego. Konsorcjum międzynarodowe  musi składać się z min. 1 partnera zagranicznego, posiadającego dowolną formę prawną i pochodzącego z kraju, z którym Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Dofinansowanie:

kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego wnioskodawcę wynosi od 400 tys. zł do 1,5 mln zł.

Dla organizacji badawczych (niebędących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania - do 100 proc kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: od 24 do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Nabór wniosków jest jednoetapowy.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.09.2024
  • do NCBR: 30.09.2024