Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80
 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Grant wewnętrzny ERC - 1/2024 (PW IDUB)

Instytucja finansująca: Politechnika Warszawska - IDUB
Rodzaj przedmiotowy projektu:

inny

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej planujący złożenie wniosku o grant ERC

Wnioskodawca:

naukowiec spełniający warunki ubiegania się o grant ERC.

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (IDUB), jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Dofinansowanie:

do 25 tys. zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny, kierownikowi grantu zostanie przyznany dodatek za aktywność naukową w wysokości 6 tys. zł; w przypadku, gdy wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie, kierownik grantu otrzyma 12 tys. zł.

Okres trwania projektu: Terminem zakończenia realizacji grantu jest ostatni dzień miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów (COP) w wersji edytowalnej na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl oraz

  • w wersji papierowej (w pok. 5.12, ul. Rektorska 4) lub
  • w formie skanu (na adres email: dpm@pw.edu.pl).
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie BIP PW.

Środki przyznane na grant mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu, przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową, wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 05.07.2024