Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENIKS - 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - 1/2024 (NFOŚiGW)

Instytucja finansująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rodzaj przedmiotowy projektu:

działania edukacyjno-informacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Działania zaplanowane w ramach projektów informacyjno-edukacyjnych nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku finansowego przez wnioskodawcę projektu.

Zakres tematyczny:

propagowanie prośrodowiskowych wzorców konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie i naprawa przedmiotów, selektywne zbieranie odpadów oraz prowadzenie wszelkich działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Adresat:
 • instytuty badawcze,
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • uczelnie wyższe,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne.

 

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2).

Wykaz jednostek NUTS 2021 w Polsce: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/

Wnioskodawca:

Wnioskodawca musi posiadać niezbędne doświadczenie oraz potencjał ekspercki do realizacji projektów z dziedziny objętej wnioskiem. Niespełnienie tego kryterium eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania, a weryfikacja dokonywana jest w zakresie:

 1. udokumentowanego doświadczenia wnioskodawcy w zakresie realizacji co najmniej 2 pozytywnie zakończonych projektów obejmujących działania edukacyjne lub informacyjne z zakresu ochrony środowiska o wartości co najmniej 100 tys. zł kosztów całkowitych każdy, sfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. potencjału eksperckiego wnioskodawcy, tj. czy do realizacji projektu wskazano co najmniej 1 eksperta merytorycznego, który jest lub będzie zatrudniony/ zakontraktowany przez wnioskodawcę/ beneficjenta i posiada wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z dziedziny objętej wnioskiem (dołączono zgodę planowanego eksperta zewnętrznego)

Do pozytywnej oceny konieczne jest spełnienie obydwu powyższych warunków. 

Dofinansowanie:
 • maks. kwota środków Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 20 mln zł
 • maks. poziom dofinansowania wynosi 85 proc.
 • min. wartość dofinansowania projektu - 500 tys. zł
 • maks. wartość dofinansowania projektu - 3 000 000, mln zł
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych WOD2021

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funduszy Europejskich.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 18.06.2024
 • do NFOŚiGW: 28.06.2024, 15:30